Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för kommunala myndighetsbeslut rörande miljö, livsmedel, hälsoskydd, alkohol och byggande.

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning, lovprövning och tillsyn, i samband med ärenden kopplat till bygg, milljö, livsmedel, hälskoskydd och alkohol. Myndighetsnämnden tar också beslut om namn på nya gator och kvarter. I verksamheten ingår också förvaltning och utveckling av kommunens geografiska information och informationssystem (GIS) bland annat.

Läs myndighetsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet.
Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2024

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni

 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 17 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00 förutom årets sista sammanträde som hålls på en tisdag. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens beredande möte den 12 juni, 2024 klockan 13,00.

Tillväxthuset; Syllen

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Anmälan om evntuell jäv
 4. Informationsärende
 5. Genomgång av beredande ärende för nämndens ledamöter
 6. Föreläggande om att redovisa bullerberäkning samt åtgärdsplan på fastigheten
 7. Förhandsbesked för en mindre hästgård om 4 hektar inom fastigheten
 8. Sanktionsavgift för uppförande av Attefalls byggnad utan startfbesked på fastigheten
 9. Bygglov för uppförande av en fackverksmast meter med tillhörande teknikbod på fastigheten
 10. Ansökan om försäljning av tobak och liknande produkter
 11. Förslag till myndighetsnämnden angående utökad delegation till ordförande angående anmälan om utökande serveringsyta samt förlängd serveringstid på uteservering
 12. Utredning med ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 13. Redovisning av delegationsbeslut
 14. Meddelande
 15. Eventuellt övriga ärenden

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.