Lyssna på sidan Lyssna

Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Allmänt om markanvisningar i Sävsjö kommun

På denna sida presenteras de markanvisningar som kommunen utlyser genom anbud och markanvisningstävling.

En markanvisning är normalt tidsbegränsad till ett år, därefter måste köpekontrakt ingås. I riktlinjer för markanvisningar beskrivs hur kommunen arbetar med markanvisningar. De villkor och bedömningskriterier som gäller för respektive markanvisning som kommunen utlyser framgår av respektive inbjudan.

I Sävsjö kommun är det även möjligt att få en direktanvisning. Den som är intresserad av att köpa kommunal mark för att bygga på är välkommen att ställa en förfrågan till kommunledningskontoret (utvecklingsavdelningen). En förfrågan om markanvisning bör innehålla ett tydligt förslag som beskriver vad man har tänkt bygga.

Innan vi tar fram ett markanvisningsavtal kommer vi att försäkra oss om att den som vi ingår avtal med står på en stabil grund såväl ekonomiskt som erfarenhetsmässigt och att projektet har genomförandepotential. Vi kommer också att säkerställa att det inlämnade förslaget stödjer kommunens strategiska dokument, till exempel översiktsplanen och bostadsförsörjningsplanen.

För att ett markanvisningsavtal ska godkännas krävs ett beslut i kommunfullmäktige.

Läs mer i dokumenten nedan:

Riktlinjer för markanvisningar Pdf, 864.8 kB.

Bostadsförsörjningsplan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanering Öppnas i nytt fönster.

Detaljplaner Öppnas i nytt fönster.

Inbjudan till markanvisning för kvarteren Bangården och Stoppbocken

Nu har ni chansen att vara med och utforma och bredda Sävsjös bostadsutbud med gruppbyggda småhus eller mindre flerbostadshus i vårt nya attraktiva bostadsområde nära både stadens centrum och naturen.

Välkommen med ert förslag!

Exempel på bostadshus från Sävsjö

Ert förslag

Vi vill att ni presenterar ett förslag utifrån en enkel idéskiss med en beskrivning i ord vilken sorts bebyggelse ni tror skulle passa bra inom kvarteren Bangården och/eller Stoppbocken. Skriv hur många bostäder/lägenheter som ni tror kommer att inrymmas enligt ert förslag och ungefärlig storleksfördelning och upplåtelseform. Berätta kortfattat hur ni tänker att ni löser parkering för bilar och cyklar och hur ni vill utforma kvartersmarken i övrigt. Vi har tagit fram ett gestaltningsprogram för området som vi gärna ser att förslaget överensstämmer med.

Härtill vill vi ha en kort presentation av ert företag med några referensprojekt som visar hur ni arbetar med hållbarhet i byggandet.

Slutligen vill vi veta vad ni är beredda att betala för marken i kronor.

Lämna in ert förslag via e-post; sambygg@savsjo.se senast den 14 maj 2023 för vår första utvärdering. Skriv KS.2023.132 Förslag markanvisning Stoppbocken/Bangården i ämnesraden. Förslag som lämnas därefter utvärderas löpande i den mån kvarteren ännu inte är markanvisade.

Sekretess gäller för samtliga inkomna förslag fram till markanvisningsavtal godkänts i kommunfullmäktige.

Vår utvärdering

Vi kommer att försäkra oss om att den intressent som erbjuds en markanvisning står på en stabil grund såväl ekonomiskt som erfarenhetsmässigt och att projektet har genomförandepotential. Därefter ser vi övergripande på om ert förslag stödjer våra tankar och ambitioner om gestaltning.

Bedömningskriterierna är enligt våra riktlinjer för markanvisningsavtal i Sävsjö kommun:

  • Mångfald i bostadsområdet.
  • Miljö/hållbarhet i byggprocess och boende.
  • Konkurrens och mångfald på marknaden.
  • Organisation och genomförande.

Utvärderingen sker av en arbetsgrupp bestående av samhällsbyggnadschef, mark- och exploateringsstrateg, miljö- och hållbarhetsstrateg och arkitekt/samhällsplanerare. Arbetsgruppen kan vid behov även kompletteras med ytterligare expertkunskap.

Om vi bedömer att två eller flera förslag är likvärdiga i kvalitet, erbjuder vi markanvisning till den aktör som lämnat högst pris för markområdet. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Vi tar därefter fram ett markanvisningsavtal för det företag som bäst klarar vår utvärdering.

Markanvisningsavtalet

Ett giltigt markanvisningsavtal förutsätter ett beslut om godkännande i kommunfullmäktige. Det företag som ingår ett markanvisningsavtal kommer att ha ett år på sig att undersöka marknaden och ta fram tydliga handlingar för planerad byggnation. Under tiden för markanvisningen vill vi ha en god dialog i syfte att få till ett så bra slutlig byggnation som möjligt. Markanvisningsavtalet kommer även att innehålla förutsättningar för ett kommande köpeavtal i form av köpeskilling, tid för ingående av köpekontrakt och uppfyllt byggnadsvillkor för att köpebrev ska utväxlas.

Det är alltså under tiden för markanvisning som vi vill att ni utvecklar ert förslag till byggnation och söker bygglov. Vi kommer att bilägga ert utvecklade förslag till köpeavtalet.

Förutsättningar

Sävsjö kommuns riktlinjer för markanvisningsavtal Länk till annan webbplats. är, tillsammans med bostadsförsörjningsplanen Länk till annan webbplats., utgångspunkt för markanvisningen.

Förutsättningar för Tällevad 3

För utformning av området Tällevad 3 hänvisar vi till informationsbroschyren till tomtköpare och gestaltningsprogrammet för Tällevad 3. Ni hittar båda dokumenten här, webbplatsen Sävsjö, Tällevad 3 - Sävsjö kommun (savsjo.se) Länk till annan webbplats. . Ytterst gäller detaljplanen för Tällevad III, del av Sävsjö 11:1, från år 2016, med flexibla byggrätter för bostäder i två plan. Detaljplanen hittar ni här, Detaljplaner - Sävsjö kommun (savsjo.se) Länk till annan webbplats.

Utfartsförbud gäller i form av ett inskrivet avtalsservitut och gestaltningsprogrammets krav om byggnaders placering minst sex meter från gatan kommer vi att bevaka i och med att vi vill godkänna förslaget till byggnation i samband med att vi ingår köpekontrakt.

Tomterna kommer med en servisanslutning vardera för vatten/spillvatten/dagvatten. Det är möjligt att begära fler anslutningar. Det är också troligt att fastighetsbildning behövs för att tillskapa fler fastigheter alternativt slå ihop flera till en. Kostnader för ytterligare serviser och fastighetsbildning bekostas av köparen.

Stora delar av kvarteren Stoppbocken och Bangården har fyllts ut och packats, se informationsbroschyr, men vi lämnar inga garantier över grundläggningsförhållandena för nya byggnader utan dessa måste säkerställas av köparen. Tomterna säljs i befintligt skick.

Tomtpriset för stycketomterna sätts utifrån kommunens taxa för småhus plus en markberednings­ersättning, där ändringar i fastighetsprisindex – småhus, hela Sverige - jämfört med år 2022 har betydelse för tomtpriset. I ert förslag lämnar ni det pris ni är beredda att betala för det kvarter ni vill utveckla. Priset för stycketomterna kan ses som en referens.

Bangården 2, 3, 5 och 6

Bangården 2, 3, 5 och 6 har en total areal av 3 695 kvm och hade såsom enskilda stycketomter enligt kommunens prissättningsmodell kostat 801 713 kronor i 2022 års nivå. En godkänd markanvisning ska innehålla minst åtta bostäder inom detta kvarter. Vi bedömer att det här kvarteret kan utformas bra på många olika sätt beroende på vilka bostads- och byggnadstyper som föreslås. En gestaltningsidé är att låta en enkelriktad kvartersgata gå genom kvarteret från Omlastaregatan till Banvaktsgatan, se bild i gestaltningsprogrammet.

Stoppbocken 1-2

Stoppbocken 1-2 har en areal av 2 941 kvm och hade såsom enskilda stycketomter enligt kommunens prissättningsmodell kostat 569 787 kronor i 2022 års nivå. En godkänd markanvisning ska innehålla minst sex bostäder inom detta kvarter. Vi bedömer initialt att kvarteret lämpar sig för parhus eller kedjehus med direktutfart till Banvaktsgatan. Vi är dock öppna för era idéer om hur detta område kan utformas.

För frågor om markanvisningen och nybyggnadskartor kontakta mark- och exploateringsstrateg Peter Ringberg, 0382-154 12, peter.ringberg@savsjo.se