Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Therese Petersson, Kristdemokraterna. Nämndsorganisationen för 2022-2026 är inte beslutad ännu.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (extern länk) Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde 13 december 2022

Ärendelista sammanträde med kommunstyrelsen tisdag 13 december 2022 klockan 08:30.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Kommundirektören informerar
 5. Informationsärende - tekniska frågor
 6. Informationsärende - näringslivsfrågor
 7. Informationsärende - fordon till räddningstjänsten
 8. Informationsärende - utbildning politiker våren 2023
 9. Svar på medborgarförslag-farthinder i Vrigstad bakom Circle K
 10. Svar på medborgarförslag om pumptrack i Sävsjö
 11. Svar på medborgarförslag - handlingsplan gällande invasiva arter i Sävsjö kommun
 12. Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet
 13. Detaljplan för OBOS - Vrigstad tätortInsatser för hållbar arbetspendling
 14. Remiss missiv Brunnstorpsmossen
 15. Insatser för hållbar arbetspendling
 16. Attestordning kommunstyrelsens tekniska verksamhet
 17. Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
 18. Reglemente Kommunala rådet för pensionärsfrågor
 19. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2023-2026
 20. Kommunala rådet för pensionärsfrågor 2023-2026
 21. Utvärdering av verksamheter Sävsjö Camping och Vallsjöbaden
 22. Anmälan av delegationsbeslut
 23. Övriga ärenden
 24. Meddelanden

Stefan Gustafsson, KD
Ordförande (mandatperiod 2018-2022)

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 1 november
 • 29 november

Mötestider 2023

Beredningssammanträden

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Beslutssammanträden

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december
 • Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Therese Petersson

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.