Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Kommunstyrelsens sammanträde 22 juni 2021

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 22 juni 2021 klockan 08:00 digitalt möte via Teams. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Informationsärende - tekniska frågor
 5. Informationsärende - coronapandemi
 6. Information från dataskyddsombud om personuppgiftsansvar
 7. Informationsärende - förbundschef Kretslopp Sydost Maria Schade
 8. Informationsärende - personalstatistik för 2021
 9. Informationsärende - ekonomisk månadsrapport maj 202
 10. Informationsärende - delredovisning framtida behov av boenden för äldre
 11. Informationsärende - tertialrapport Höglandsförbundet 2021
 12. Informationsärende - remissinlaga "Kommuninvest måste undantas från föreslagen riskskatt"
 13. Svar på medborgarförslag om att kommunen förvärvar IM-hemmet i Vrigstad för förskoleverksamhet.
 14. Svar på medborgarförslag från om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet
 15. Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och ungdomar i Stockaryd
 16. Stockaryds aktivitetsplats, orts- och byautveckling
 17. Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna år 2020
 18. Redovisning av partistöd Sävsjö Arbetarparti år 2020
 19. Redovisning av partistöd Centerpartiet år 2020
 20. Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet år 2020
 21. Policy för internt skydd i Sävsjö kommun
 22. Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun
 23. Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna
 24. Revidering av förbundsordning, Höglandsförbundet
 25. Ersättningsplan beachhandboll
 26. Försäljning av fastigheter redovisning av uppdrag
 27. Markprover i Rörvik
 28. Remissförfarande - Näringslivsstrategi 2021-2026 med sikte mot 2030
 29. Remissvar - Smart specialiseringsstrategi Region Jönköpings län
 30. Remissvar - genomförande av ändringar i direktivet om milljökrav vid upphandilngar av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
 31. Arrendeavtal Sävsjö Padelcenter AB
 32. Anmälan av delegationsbeslut
 33. Övriga ärenden
 34. Meddelanden
 35. Godkännande av mötets genomförande

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.