Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 19 oktober 2021 klockan 08:30 i Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Informationsärende - tekniska ärenden
 5. Informationsärende - coronapandemin
 6. Informationsärende - personalstatistik september 2021
 7. Informationsärende - ekonomisk månadsrapport september 2021
 8. Informationsärende - avtal yttre skötsel serviceförvaltningen och Sävebo AB
 9. Informationsärende - skyltning inom Sävsjö stad
 10. Informationsärende – miljöpåverkan för ny översiktsplan för Sävsjö kommun
 11. Svar på medborgarförslag om att anlägga stig för cykling, Gästgivaregården 1:96, Vrigstad
 12. Sävsjö kommuns verksamhetsplan 2022–2024
 13. Verksamhetsplan kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet
 14. Delårsrapport 2021-08-31, Kretslopp Sydost
 15. Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag oktober 2021
 16. Uppföljning av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut per oktober 2021
 17. Ramverk för kommunens grafiska identitet och dess tillämpning
 18. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021
 19. Dokumenthanteringsplan för löneenheten
 20. Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att anlägga fotbollsplaner
 21. Orts- och byautveckling - beslut om sökta projekt inför 2022
 22. Motion (SD) väg 128, förbättring av säkerhet passagen vid korsning med Eksjöhovgårdsvägen/
  Torsetvägen
 23. Motion (V) om uppmuntran till vikarier genom till exempel bad- eller biobiljetter
 24. Medborgarförslag om etiska riktlinjer för myndighetsutövning i Sävsjö kommun
 25. Medborgarförslag om hundpark i Vrigstad
 26. Styrelserepresentanter i Sävsjö Näringslivs AB
 27. Anmälan av delegationsbeslut
 28. Övriga ärenden
 29. Meddelanden

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.