Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022

Ärendelista sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 21 juni 2022 klockan 08:30

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Kommundirektören informerar
 5. Informationsärende - tekniska frågor
 6. Informationsärende - näringslivsfrågor
 7. Informationsärende - ekonomisk månadsrapport
 8. Informationsärende - uppföljning av biogasöverenskommelse
 9. Informationsärende - bedömning Sävsjö kommuns arbete enligt lagen om skydd mot olyckor
 10. Informationsärende - studiebesök med kommunstyrelsen
 11. Svar på medborgarförslag om att införa anropsstyrd närtrafik
 12. Ansökan om kommunalt partistöd 2022 Moderata Samlingspartiet i Sävsjö
 13. Höglandets överförmyndarnämnd 2022-05-18 § 77, samverkansavtal och reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd
 14. Revidering kommunstyrelsens reglemente
 15. Jubileumsfest för kommunens anställda
 16. Samarbete kring system- och löneadministration
 17. Medborgarförslag återanvändningscenter
 18. Anmälan av delegationsbeslut
 19. Övriga ärenden
 20. Meddelanden

  Stefan Gustafsson (KD)
  Ordförande

 

Kommunstyrelsens extra sammanträde den 20 juni 2022

Ärendelista extra sammanträde med kommunstyrelsen måndagen den 20 juni 2022
klockan 13:15

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Förvärv av Hjälmseryds Anderstorp 1:6
 5. Övriga ärenden

Stefan Gustafsson
Ordförande

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04