Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Kommunstyrelsens sammanträde 23 februari 2021

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 23 februari 2021 klockan 08:30, digitalt möte via Teams. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Informationsärende - tekniska ärenden
 5. Informationsärende - coronapandemi
 6. Informationsärende – personalstatistik januari 2021
 7. Informationsärende - riksidrottsgymnasium
 8. Informationsärende - Boverkets Bostadsmarknadsenkät
 9. Informationsärende – Kretslopp Sydost
 10. Informationsärende - Effektivitetsindex för kommuner enligt RKA
 11. Översiktsplanens fokusområden
 12. Svar på motion (SD) uppdatering av befintliga detaljplaner
 13. Framtida behov av boenden för äldre
 14. Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021-2026
 15. Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 2020
 16. Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda vägar
 17. Internremiss om åtgärdsprogrammet "Anpassning till ett förändrat klimat"
 18. Internremiss om åtgärdsprogrammet "Minskad klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län"
 19. Anläggning av padelbanor av TK Orwak
 20. Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till Sävsjö Padelcenter AB
 21. Yttrande gällande bygglov för padelanläggning Eksjöhovgård 7:4. Englunds bygg
 22. Kulturantikvarisk utredning om byggnaden Färgeriet i Sävsjö
 23. Personuppgiftsadministratörer i nämnder
 24. Årsredovisningarnas struktur i Sävsjö kommun
 25. Process för upphandling av räddningstjänststation i Stockaryd
 26. Yttrande på remiss från Finansdepartementet om lokal statlig närvaro
 27. Kungörelse om samråd för Pionen 15 och 16, Högaholmsområdet
 28. Medborgarförslag – höj livskvaliteten för äldre genom anpassning av kommunbilar till funktionshindrade
 29. Medborgarförslag om att förbättra trafikmiljön i anslutning till aktivitetsområdet i Vrigstad
 30. Anmälan av delegationsbeslut
 31. Övriga ärenden
 32. Meddelanden
 33. Godkännande av mötets genomförande

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.