Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Therese Petersson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (extern länk) Länk till annan webbplats.

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträdeVälkommen till sammanträde med Kommunstyrelsen, tisdag 19 september 2023, klockan 08:30 i Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus.Ersättare meddelas för kännedom. Företrädare för fackliga organisationer kallas till samverkansgrupp.

Ärendelista

Inledning  
1Upprop samt val av justerare
2Godkännande av ärendelista
3Inkomna remisser
4Redovisning av delegationsbeslut
5Meddelanden
Informationsärenden  
6Kommundirektören informerar
7Information från tekniska
8Information- Visit Sävsjö
9Delårsrapport
10Information om programmet skydd och säkerhet samt brottsförebyggande arbete
11Plan och bygglagen
12Nya bärighetsföreskrifter för Sävsjö kommun.2023/287
13Kretslopp Sydost2023/276
Beslutsärenden till kommunstyrelsen  
14Laddinfrastruktur2023/249
Beredningsärenden till kommunfullmäktige  
15Reviderad förbundsordning Höglandets samordningsförbund2023/282
16Detaljplan för OBOS - Vrigstad tätort2022/355
17Beslut om samråd för suicidplan för Sävsjö kommun år 20232023/174
18Medborgarförslag om skolväg från Tällevad till Vallsjöskolan2023/177
Beredningsärenden till kommunstyrelsen  
19Detaljplan för Svarven 1, del av Sävsjö 12:2 och del av Sävsjö 12:172022/149
20Översyn av administrativa lokaler2023/291
Övrigt  
21Övriga frågor
Välkommen!

Therese Petersson (KD)Ordförande

Laura Habib

SekreterareMötestider 2023

Beredningssammanträden

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Beslutssammanträden

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december
 • Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden. På begäran kan vi lägga ut fler protokoll.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Therese Petersson
0382-15202

Kommunkansli

kommun@savsjo.se
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö