Lyssna på sidan Lyssna

Naturvärdesinventering Sävsjö kommun

Att ta fram ett aktuellt kunskapsunderlag när det gäller naturvärden i Sävsjö kommuns tätortsnära naturområden.

Sävsjö kommun planerar att ta fram ett kunskapsunderlag bestående av naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald enligt svensk standard NVI för Sävsjö kommuns tätortsnära naturområden. Huvudsyftet är att öka kunskapen om vilka naturvärden som finns i Sävsjö och få ett aktuellt kunskapsunderlag för fysisk planering och ärendehantering. Underlaget kommer också fungera som ett stöd i ett långsiktigt arbete med att stärka och gynna biologisk mångfald i kommunen. Arbetet ska minimum omfatta en objektskatalog med naturområden i anslutning till våra fyra tätorter (Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd, Rörvik) baserad på naturvärdesinventeringen i fält, klassning av naturvärdesobjekt avseende biologisk mångfald samt skötselförslag.

Målsättningen är att planerare och beslutsfattare ska se naturvärdena i ett betydligt tidigare skede för att undvika att exploatera områden med höga naturvärden. Syftet med detta projekt är också att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt och strategiskt arbete med naturvård i vår kommun.

Projektet kommer bidra till miljökvalitetsmålen ett rikt växt och djurliv men även till viss del myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och levande skogar då deras värden kommer att kartläggas och synliggöras

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförande av detta projekt.

Projektperiod: 2022-12-12 - 2024-09-30