Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Söker du ett annat protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Söker du protokoll för Höglandets överförmyndarnämnd? De förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Länk till annan webbplats.

 • Myndighetsnämnden 16 november 2022

  Anslaget publicerades: 2022-11-17
  Anslaget avpubliceras: 2022-12-08
  Förvaringsplats för protokollet: Myndighetsförvaltningen, Odengatan 55. • Myndighetsnämden anslagsbevis från mötet den 6 april 2022

  Anslaget publicerades: 09 April 2022
  Anslaget avpubliceras: 30 April 2022
  Förvaringsplats för protokollet: Myndighetsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet här Pdf, 715.7 kB.


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Höglandets överförmyndarnämnd 16 november 2022

  Anslaget publiceras: 24 november 2022
  Anslaget tas bort: 15 december 2022
  Protokollet förvaras hos nämndsekreteraren på Höglandets överförmyndarverksamhet.Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande kommunfullmäktiges sammanträde 12 december 2022 i Kulturhuset, Sävsjö

  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
  5. Informationsärenden
  6. Ordning för inkallande av ersättare 2023-2026
  7. Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277, Vrigstad tätort
  8. Taxor 2023 avseende Kommunalförbundet Kretslopp Sydost
  9. Svar på motion (M) om språkbedömning inom vård och omsorg
  10. Svar på motion (M) om obligatorisk registerkontroll före anställning av personal inom vård och omsorg
  11. Svar på medborgarförslag återanvändningscenter
  12. Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Torset med omnejd
  13. VA-taxa 2023 Njudung Energi Sävsjö AB
  14. Taxor myndighetsnämnden
  15. Arbetsordning kommunfullmäktige
  16. Reviderat reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023-2026
  17. Reglemente socialnämnden
  18. Reglemente barn- och utbildningsnämnden
  19. Reglemente kultur- och fritidsnämnden
  20. Reglemente myndighetsnämnden
  21. Återremitterat ärende investeringsbudget 2023-2025
  22. Förvärv av del av Hetseryd
  23. Revisorer 2023-2026
  24. Kommunstyrelsen 2023-2026
  25. Barn- och utbildningsnämnden 2023-2026
  26. Socialnämnden 2023-2026
  27. Myndighetsnämnden 2023-2026
  28. Kultur- och fritidsnämnden 2023-2026
  29. Valnämnden 2023-2026
  30. Styrelsen i AB Sävsjö Industribyggnader 2023-2026
  31. Styrelsen i Sävebo AB 2023-2026
  32. Styrelsen för SavMan AB 2023-2026
  33. Kommunens representanter i styrelserna för Njudung Energi Sävsjö AB och Njudung Energi Vetlanda AB 2023-2026
  34. Kommunens representanter i styrelserna för Sävsjö Vetlanda Fiber AB och Smålands Bredband AB 2023-2026
  35. Kommunens representanter i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB 2023-2026
  36. Kommunens representanter för styrelsen i Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening 2023-2026
  37. Kommunens representanter i styrelsen för Stockarydsterminalen AB 2023-2026
  38. Nämndemän 2024-2027
  39. Representanter i Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovård och Företagshälsan AB 2023-2026
  40. Kommunens representant i Höglandets överförmyndarnämnd 2023-2026
  41. Höglandsförbundets olika organ Sävsjö kommuns representanter 2023-2026
  42. Regionala organ, Sävsjö kommuns representanter 2023-2026
  43. Ombud bolagsstämmor, föreningsstämmor och förbundsmöten 2023-2026
  44. Insynsplats i Kulturhusets styrelse 2023-2026
  45. Kommunens valda representanter i Hållbarhetsrådet 2023-2026
  46. Gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026, jord- och skogsbruk, tätort
  Stefan Gustafsson
  Ordförande • Underrättelse om granskningsutlåtande: Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277 Vrigstad tätort, Sävsjö kommun

  Härmed meddelas underrättelse om att granskningsutlåtande och övriga planhandlingar finns tillgängligt på kommunens hemsida www.savsjo.se/detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Tillväxthuset på Odengatan 55, 576 31 Sävsjö. • Kungörelse om samråd: Detaljplan för Motorbana Vrigstad Gästgivaregården 1:96, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun

  Till berörda av upprättat planförslag som går ut på samråd. Planområdet är beläget utmed Stockarydsvägen i östra delen av Vrigstad tätort och omfattar 38 ha. Detaljplanen är i Vrigstad tätort och innefattar fastigheterna Gästgivaregården 1:197, Gästgivaregården 1:226 och del av Gästgivaregården 1:96. Detaljplanens syfte är att fastställa markanvändningen inom området och möjliggöra för nybyggnation av verksamhet, industri och besöksanläggning. Detaljplanen ska ta hänsyn till områdets karaktär och kulturmiljö.Detaljplanens samrådstid är från den 31 oktober 2022 till och med den 12 december 2022. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna finns tillgängliga digitalt på www.savsjo.se/detaljplaner Länk till annan webbplats. och finns tillgängliga fysiskt i Tillväxthuset (Odengatan 55, Sävsjö) samt Vrigstads Bibliotek (Jönköpingsvägen 10, Vrigstad). Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast den 12 december 2022 .


 • VAL

  Slutlig sammanräkning efter valet till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
  den 11
  september 2022.
  Offentlig slutlig sammanräkning av de röster som lämnats vid valet den 11 september 2022 i
  Jönköpings län sker i länsstyrelsen lokaler på Vallgatan 6, med början måndagen den 12 september
  2022 kl. 09.00.
  Rösternas räknas i följande ordning:
  Riksdagsvalet
  Val till kommunfullmäktige
  Val till regionfullmäktige
  Länsstyrelsen i Jönköpings län


Vad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.