Lyssna på sidan Lyssna

Lokala naturvårdssatsningar LONA

LONA är en nationell satsning för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård och biologisk mångfald. Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigande kostnader. Våtmarksprojekt kan finansieras upp till 90 procent med LONA-bidrag. LONA-bidrag hanteras av Länsstyrelsen.

Logotyp: lokala naturvårdssatsningar

Sävsjö kommun har sökt och beviljats LONA-bidrag. Läs mer om de senaste projekten nedan. Information om nya och tidigare LONA-projekt i kommunen finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av dessa projekt.

Det övergripande syftet med projektet är att gynna vilda pollinatörer och stärka biologisk mångfald i stadsmiljö. Projektet består av flera olika åtgärder.
1. Omvandling av en del av en centrumpark till en mer gynnsam plats för vilda pollinatörer genom att anlägga en äng, plantera nektarrika blommor och skapa naturliga boplatser för vildbin. Miljön ska även tillgänglighetsanpassas och kunna fungera som en inspirationskälla för kommuninvånarna
2. Informationsinsatser och kunskapsspridning om biologisk mångfald och värdet av pollinering
3. Inventering av grönytor i tätorterna för att undersöka möjligheten att ställa om skötseln av fler grönytor till förmån för vilda pollinatörer.

Projektperiod: 2022-01-01 - 2024-12-31

Skiss på pollineringsytor i Perennprken

Strax öster om Sävsjö kommuns senaste bostadsområde, Tällevad 3, ligger ett litet område med försumpad granskog. Öster om denna finns ett vattendrag som rätats upp till ett dike. Vattendraget mynnar ut i Sävsjöån som rinner genom samhället.
Sävsjö kommun vill anlägga en våtmark inom det sankta skogspartiet samt ge vattendraget ett mer naturligt förlopp och leda det genom våtmarken. Åtgärderna kommer bland annat öka den vattenhållande förmågan i landskapet och öka den biologiska mångfalden. Samtidigt skapas en intressant och attraktiv bostadsnära naturmiljö som i förlängningen ska tillgängliggöras med stig, spång, information och bänkar och på så vis bli en viktig tillgång för rekreation och naturupplevelser i bostadsområdet Tällevad.

Projektet syftar till anläggande av en våtmarken och en lövsumpskog samt tillgängliggöra område genom att anlägga en spång och faciliteter.

Projektperiod: 2022-10-01 - 2026-09-30

Flygfoto över område Tällevad och skiss på våtmark

Anläggande av blomsteräng på södra delen av Sturevallen i centrala Sävsjö. Genom ett LONA-projekt har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga ängsmark och boplatser för att gynna vilda pollinatörer på södra delen av Sturevallen i centrala Sävsjö. I projektet ingår också att sprida kunskap om pollinatörernas betydelse genom att sätta upp informationstavlor i området. Projektet ska vara slutfört vid utgången av 2021 och påbörjas praktiskt under sensommaren/hösten 2021. Området ligger på västra sidan av Östra Esplanaden i höjd med Lillgatan.

Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31.

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Genom ett annat tidigare LONA-projekt (2016-2018) har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga en enklare vandringsled i anslutning till Djupadals dammar och södra industriområdet i Sävsjö. I projektet har ingått att synliggöra, tillgängligöra och medvetandegöra fornlämningarna i området. Fornlämningarna består av flera hålvägar samt en cirkelformad bronsåldersgrav.

En ny bilparkering har iordningsställts i anslutning till vandringsleden och den når man genom att svänga av vid vägvisaren för Fornlämning som ligger straxt utanför tätorten på södra infarten från Stockaryd. Den andra, större parkeringen, som har plats för både fler bilar och buss, når man via infarten till Djupadals dammar i höjd med reningsverket, också den utmed infarten till Stockaryd.

Projektperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Bronsåldersgraven

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Nyanlagd vandringsstig

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Informationstavlan vid södra parkeringen som nås via vägvisare Fornlämning från väg 761/Stockarydsvägen strax söder om Sävsjö tätort.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.