Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan beskrivas som Sävsjös riksdag.

Vad är ett kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och kan jämföras med kommunens riksdag. Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun består av 39 ledamöter samt ett antal ersättare.

Ledamöterna och ersättare väljs genom de allmänna valen som genomförs vart fjärde år. Under de allmänna valen väljs ledamöter till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i landet. Ledamöterna och ersättare i kommunfullmäktige är därmed direktvalda av kommunens medlemmar.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar i övergripande ärenden som påverkar kommunen i sin helhet.

Exempel på beslut som fullmäktige fattar beslut om är:

 1. budget,
 2. årsredovisning,
 3. skatt,
 4. avgifter och taxor.

De ärenden kommunfullmäktige fattar beslut om har först behandlats i nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige har även egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar även om vilka nämnder som ska finnas och vilka politiker som har uppdrag i de olika nämnderna. Kommunfullmäktige utser vid varje ny mandatperiod både ledamöter och ersättare i kommunens styrelser och nämnder.

Läs kommunfullmäktiges arbetsordning. Pdf, 113.4 kB.

Mandatfördelning 2022-2026

I Sävsjö kommun är det Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet som tillsammans har majoritet och styr kommunen. Det finns 39 mandat i kommunfullmäktige.

Mandatfördelningen efter valet 2022 är följande:

 1. Kristdemokraterna 12 mandat.
 2. Socialdemokraterna 8 mandat.
 3. Moderaterna 9 mandat.
 4. Sverigedemokraterna 6 mandat.
 5. Centerpartiet 3 mandat.
 6. Vänsterpartiet 1 mandat.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022-2026 är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Förste vice ordförande är Susanne Sjögren, Socialdemokraterna och andre vice ordförande är Pelle Sparw, Moderaterna.

Här finner du en lista på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare mandatperioden 2022-2026 Länk till annan webbplats.

Följs kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändning

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden med undantag för sommaruppehållet under juli och augusti månad. bland händer det dock att det inte finns några ärenden till kommunfullmäktige och ställs sammanträdet in. Du kan se direktsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträde via Sävsjö kommuns webb-TV eller titta i efterhand. Webbsändningen startar strax före sammanträdet börjar och textas inom två veckor.

Se webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden Länk till annan webbplats.

 • Tillkännagivande kommunfullmäktiges sammanträde 12 december 2022 i Kulturhuset, Sävsjö

  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
  5. Informationsärenden
  6. Ordning för inkallande av ersättare 2023-2026
  7. Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277, Vrigstad tätort
  8. Taxor 2023 avseende Kommunalförbundet Kretslopp Sydost
  9. Svar på motion (M) om språkbedömning inom vård och omsorg
  10. Svar på motion (M) om obligatorisk registerkontroll före anställning av personal inom vård och omsorg
  11. Svar på medborgarförslag återanvändningscenter
  12. Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Torset med omnejd
  13. VA-taxa 2023 Njudung Energi Sävsjö AB
  14. Taxor myndighetsnämnden
  15. Arbetsordning kommunfullmäktige
  16. Reviderat reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023-2026
  17. Reglemente socialnämnden
  18. Reglemente barn- och utbildningsnämnden
  19. Reglemente kultur- och fritidsnämnden
  20. Reglemente myndighetsnämnden
  21. Återremitterat ärende investeringsbudget 2023-2025
  22. Förvärv av del av Hetseryd
  23. Revisorer 2023-2026
  24. Kommunstyrelsen 2023-2026
  25. Barn- och utbildningsnämnden 2023-2026
  26. Socialnämnden 2023-2026
  27. Myndighetsnämnden 2023-2026
  28. Kultur- och fritidsnämnden 2023-2026
  29. Valnämnden 2023-2026
  30. Styrelsen i AB Sävsjö Industribyggnader 2023-2026
  31. Styrelsen i Sävebo AB 2023-2026
  32. Styrelsen för SavMan AB 2023-2026
  33. Kommunens representanter i styrelserna för Njudung Energi Sävsjö AB och Njudung Energi Vetlanda AB 2023-2026
  34. Kommunens representanter i styrelserna för Sävsjö Vetlanda Fiber AB och Smålands Bredband AB 2023-2026
  35. Kommunens representanter i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB 2023-2026
  36. Kommunens representanter för styrelsen i Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening 2023-2026
  37. Kommunens representanter i styrelsen för Stockarydsterminalen AB 2023-2026
  38. Nämndemän 2024-2027
  39. Representanter i Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovård och Företagshälsan AB 2023-2026
  40. Kommunens representant i Höglandets överförmyndarnämnd 2023-2026
  41. Höglandsförbundets olika organ Sävsjö kommuns representanter 2023-2026
  42. Regionala organ, Sävsjö kommuns representanter 2023-2026
  43. Ombud bolagsstämmor, föreningsstämmor och förbundsmöten 2023-2026
  44. Insynsplats i Kulturhusets styrelse 2023-2026
  45. Kommunens valda representanter i Hållbarhetsrådet 2023-2026
  46. Gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026, jord- och skogsbruk, tätort
  Stefan Gustafsson
  OrdförandeMötestider 2023

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 19 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Mötestider 2022

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 12 december, klockan 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Alla sammanträden är, om inte annat annats annonseras, i Vallsjösalen i Kommunalhuset. Ordinarie sammanträdestid är klockan 18.30. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen och på vår digitala anslagstavla.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande

Stefan Gustafsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

Jan Holmqvist
0382 - 152 03

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.