Lyssna på sidan Lyssna

Känner du dig pigg men vill vara lite mer social? Är du i behov av stöd för att kunna bo kvar i ditt hem? Inom äldreomsorgen finns flera olika former av aktiviteter, stöd och omsorg både för dig som själv behöver hjälp och för dig som vårdar en anhörig.

De flesta vill bo hemma så länge som möjligt. Därför finns det många olika insatser för att underlätta för dig att bo kvar hemma. Du kan till exempel få trygghetslarm så att du kan komma i kontakt med personal dygnet runt. Om du inte kan bo kvar hemma finns flera olika särskilda boenden.

Många av insatser behöver du ansöka om för att få. Det är biståndshandläggaren som tar beslut om insatser utifrån dina behov.

Övergripande mål inom äldreomsorgen

  • Erbjuda god och trygg vård och omsorg till pensionärer och funktionshindrade som bor kvar i den egna bostaden.
  • Erbjuda god och trygg vård och omsorg till äldre i bostäder med gemensam service.
  • Vård och omsorg ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Mål för särskilt boende för äldre

  • I kommunen ska det finnas ett tillräckligt antal bostäder med gemensam service där omvårdnad samt hälso- och sjukvård är av god kvalitet och där de boende upplever trygghet. Vården ska utformas så att största möjliga livskvalitet för brukarna uppnås.
  • Ingen som inte önskar det ska vara kvar inom slutenvården som medicinskt färdigbehandlad.

Mål för rehabilitering

  • Att erbjuda en god rehabilitering som upprätthåller och bibehåller fysiska och psykiska funktioner samt minska verkningarna av ett funktionshinder.
  • Att tillgodose och bibehålla brukarnas behov av fysiska och sociala aktiviteter, samt underlätta deras kontakter med anhöriga.

Mål för hemtjänsten

  • Kommunen ska tillhandahålla ett sådant tjänsteutbud i ordinärt boende att brukarnas önskemål om kvarboende till livets slut möjliggörs.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

Socialnämnden i Sävsjö kommun har beslutat att anta så kallade lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen. De är till för att höja kvaliteten och gör det tydligare vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen i Sävsjö kommun. De lokala värdighetsgarantierna är utfästelser som socialnämnden lovar att äldreomsorgen uppfyller.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag att göra öppna jämförelser av kommunerna inom vården och omsorgen om äldre. Den första jämförelsen genomfördes 2007. Jämförelserna visas i "Äldreguiden" på Socialstyrelsens webbplats och är ett hjälpmedel för äldre och anhöriga som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats om att jämföra äldreboenden och äldreomsorg. Länk till annan webbplats.

Nyheter

Ny upphandlingschef i Sävjö kommun

2024-07-01 | 07:57

Från och med 1 juni har kommunens upphandlingsavdelning en ny chef. Det är Thomas Dalsmyr, som jobbat på avdelningen i fyra och...

Rapport från kommunstyrelsen 18 juni

2024-06-19 | 09:20

På kommunstyrelsens beredande möte på tisdagen togs en del beslut. Detaljplan för ny förskola i Vrigstad Kommunstyrelsen tog...