Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling och ska bland annat ge vägledning för framtida planering av ny bebyggelse, infrastruktur och naturområden

I Sävsjö kommun består översiktsplanen idag av en översiktsplan för hela kommunen som antogs 2012, en fördjupning av översiktsplanen för Stockaryds samhälle från 2009 och en tematisk fördjupning av översiktsplanen som handlar om landsbygdsutveckling i strandnära läge från 2011.

Ny översiktsplan har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2024 att anta en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. Beslutet vann laga kraft den 19 mars 2024.

Den antagna översiktsplanens handlingar finns här:

Klicka här för att läsa den antagna översiktsplan. Länk till annan webbplats.

Granskning

Ett förslag till ny översiktsplan för Sävsjö kommun var på granskning mellan den 20 september och den 20 november 2023. Synpunkterna som kom in under granskningen och kommunens svar på dessa redovisas i granskningsutlåtandet som är ett underlag inför beslutet om antagande.

Granskningsversionen av översiktsplanen går att läsa som PDF här:

Samråd

Mellan den 20 juni och den 20 september 2022 var översiktsplanen på samråd. Efter det har kommunen arbetat med att bearbeta förslaget utifrån de synpunkterna som kommit in. Synpunkterna som kom in under samrådet och kommunens svar på dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Samrådsversionen av översiktsplanen går att läsa som PDF här:

Tidig dialog

Under våren och sommaren 2021 genomförde kommunen en tidig dialog för att få in förslag till arbetet med översiktsplanen. Nu har förslagen sammanställts och hanterats i en redogörelse.

Visa redogörelsen från den tidiga dialogen som pdf Pdf, 763.4 kB.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till invånare, myndigheter och företag.

Översiktsplanen har en vägledande funktion för detaljplanering, lovgivning, regional planering och andra beslut som rör byggande eller mark- och vattenanvändning. Därför ska översiktsplanen ge invånare, näringsliv och myndigheter tydlighet i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen (ÖP2012) omfattar hela Sävsjö kommun och redovisar grunddragen för den framtida användningen av mark- och vattenområden.

Visa Översiktsplan 2012 som pdf Pdf, 8.6 MB.

Visa Projektkatalog till översiktsplan 2012 som pdf Pdf, 7.3 MB.

Aktivera kartan

Den nu utbyggda råvaruterminalen i Stockaryd är på 5,5 hektar för Stora Ensos del och en terminaldel för flis på cirka 2,5 hektar och en allmän terminaldel på cirka 4 hektar som är utbyggbar. Terminalens spåranslutning och lämpliga ytor möjliggör en utbyggnad 4-5 gånger nuvarande storlek.

Det fördjupade översiktsplanen visar på möjligheterna att utöka terminalen och behandlar de problem som finns, liksom de åtgärder som krävs vid en utökning.

Planen har behandlats politiskt och vunnit laga kraft 2009-11-17.

Visa Fördjupad översiktsplan för del av Stockaryds samhälle, som pdf Pdf, 7.2 MB.

Visa Miljökonsekvensbeskrivning till förslag till fördjupas översiktspan Stockaryd, som pdf Pdf, 4.6 MB.

Tematiskt tillägg till översiktplanen

Det tematiska tillägget är en bilaga till översiktsplanen som behandlar den nya strandskyddslagstiftningen och visar vilka strandnära lägen som är lämpliga för någon typ av bebyggelse inom 100 meter från stranden. "LIS"-planen har behandlats politiskt och efter beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft 2011-05-13. Planen har inarbetats i Översiktsplanen 2012.

Det går att läsa eller ladda ner dokumenten genom att klicka länken Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Pdf, 3.5 MB.

Kontakt

Samhällsplanerare översiktsplan

Andreas Grennborg
0382-154 17