Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens krisberedskap

En kommun har flera verksamheter och funktioner som måste fungera oavsett om det är vardag eller kris. Sävsjö kommun arbetar på flera olika sätt för att ha en god beredskap.

Även om det skett en stor olycka, om elen inte fungerar eller om vi skulle befinna oss i höjd beredskap ska våra invånare ha tillgång till vård, skola och omsorg. Kommunen (genom bolag och förbund) ska också se till att kommunalt vatten och räddningstjänst fungerar. Sävsjö kommun har ett nära samarbete med de olika aktörerna för att se till att vi är beredda tillsammans. Som privatperson har du också ett ansvar att vara beredd. Du kan läsa mer om det på sidan Krisberedskap för dig som privatperson.

Extraordinär händelse

I till exempel lagar och regler definieras ofta en större kris som en extraordinär händelse.

Extraordinära händelser kan till exempel vara:

 • långvarigt elavbrott,
 • större olyckshändelse,
 • utsläpp av farliga kemikalier,
 • epidemisk smitta,
 • långvarigt avbrott i vattenförsörjningen,
 • krig.

Sävsjö kommun har arbetat fram en grundstruktur för beredskap. Det betyder att vi har köpt in och har en plan för saker som dieselaggregat för el och värme samt kommunikationsradio som fungerar även om annat slås ut. Det betyder att:

 • Vi kan säkerställa att de mest sårbara i samhället – våra äldre och sjuka – har värme.
 • Vi har en planering för hur vi ska säkra nödvatten till alla med kommunalt vatten i kommunen.
 • Vi kan kommunicera med varandra internt även om vanliga kanaler slås ut.
 • Vi har skapat informationspunkter där invånarna i våra tätorter kan hitta information om inga digitala kanaler fungerar.
 • Vi har pekat ut trygghetspunkter.

Svensk krishantering bygger på att de som är ansvariga för olika delar samverkar, det vill säga att både myndigheter, kommuner, företag, frivilligorganisationer och människor hjälps åt för att hantera krisen. Kommunen har ett ansvar att samordna krisarbetet i sitt område.

Krisledningsorganisation vid extraordinär händelse

Om en större kris eller extraordinär händelse kan kommunstyrelsens ordförande bestämma att kommunen går över i en krisledningsorganisation.

Syftet med att ha en krisledningsorganisation är att kunna hantera det som händer och samordna insatser på ett effektivt sätt.

Det politiska ansvaret ligger då på den utsedda krisledningsnämnden. I Sävsjö kommuna är det kommunstryrelsen.

I en större kris är det viktigt att ändå kunna ha en vardag.

Ansvar, närhet och likhet

Samhällets krishantering i stort utgår ifrån tre principer. Alla tre handlar om att vi ska försöka se till att saker fungerar så lika som möjligt vare sig det är vardag eller kris.

 • Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
 • Likhetsprincipen: En verksamhet ska, så långt det är möjligt, fungera på samma sätt både i vardag och kris.
 • Närhetsprincipen: Om en kris uppstår i en verksamhet ska den hanteras nära den verksamheten, av de som har hand om den i vardagen.

Vad är kommunens roll i höjd beredskap och krig?

Om det skulle utbryta krig eller konflikter i vårt närområde kan Sveriges regering ta beslut om höjd beredskap. Vad är då kommunens roll?

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar som exempelvis

 • vård,
 • skola och
 • omsorg.

I krig ska kommunens verksamheter fungera så likt vardagen som möjligt.

I Sävsjö kommun finns Hållbarhetsrådet som regelbundet möts och arbetar förebyggande för att vara väl förberedda vid exempelvis

 • ovanliga händelser
 • större olyckor
 • kriser

I rådet finns alla förvaltningar representerade tillsammans med kommundirektör och beredskapssamordnare och andra tjänstemän. Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande.