Lyssna på sidan Lyssna
Bygginspektörer Timmy Abelsson och Marek Widegren

Myndighetsförvaltning

Myndighetsförvaltningen

Vi på myndighetsförvaltningen jobbar för att boende och verksamma i  vår kommun ska bemötas av god service och tillgänglighet. De tjänster som vi utför styrs av lagstiftning och de politiskt valda ledarmöter i kommunfullmäktige och myndighetsnämnden.

Våra ansvarsområden är:

 1. Bygglov/Anmälan
 2. Miljö- och  hälsoskydd
 3. Karta/GIS

Uppdrag:

 • Pröva ansökningar om bygg-, mark- och rivningslov samt startbesked.
 • Övervaka fastighetsägares kontroller av ventilationssystem och hissar
 • Utreda överträdelser av plan- och bygglagen och bestämmelser kopplade till lagen.
 • Medverka vid fastighetsbildning
 • Handläggning av adress- och namnfrågor
 • Kontrollera livsmedelsanläggningar i kommunen samt ta emot anmälningar och utreda matförgiftningar
 • Inspektera skolor, badplatser och andra hälsoskyddsverksamheter samt hantera frågor gällande inomhusmiljön i lokaler och bostäder, till exempel problem med fukt, mögel, buller och radon
 • Utöva tillsyn på verksamheter som hanterar farligt avfall och kemiska produkter
 • Handlägga anmälningar och ansökningar om tillstånd för värmepumpar, spridning av bekämpningsmedel, installation av enskilda avlopp och komposter
 • Handlägga anmälningar om förorenade område samt avhjälpandeåtgärder
 • Underhåller och utvecklar Kommunens Kart/GIS system.

Kontakt

Chef myndighetsförvaltningen

Maria Thulin
0382-152 52