Lyssna på sidan Lyssna
Flygbilder tagna av Pierre Klasson med drönare. Visar området Tällevad II. Godkänt av Lantmäteriet.

Detaljplaner

Inom tätorter och ibland även utanför dessa, krävs att kommunen upprättar detaljplan och beskriver vilka regler som gäller inom området för byggnation eller markanvändning. Sävsjö kommuns äldsta detaljplan, som fortfarande gäller, är sedan 1925.

Detaljplaner arbetas fram av kommunen och innan en sådan har antagits, har berörda möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Under rubriken Detaljplaner, presenteras ett urval av planer som är under arbete eller nyligen antagna. Under relaterad information, Karta - Detaljplaner Sävsjö kommun, hittar du gällande detaljplaner i hela kommunen.

Klicka på bilden för att se hur ett planförfarande kan gå till.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändning för såväl enskilda och företag som kommunen och staten.

Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur stor del av fastigheten som får bebyggas med mera. Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen juridiskt bindande. Detaljplanen ges alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte kräva skadestånd.


Aktivera kartan

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.