Lyssna på sidan Lyssna

Miljö och klimat


Hushållning och genomtänkt användning av marken är viktig för våra långsiktiga möjligheter till växtodling, skogsbruk och rekreation. Vi är beroende av en balanserad avändning av våra marker för produktion av sunda livsmedel men även för att vårda och skydda våra vattentillgångar.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vårda och hushålla med vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenanvändning. För att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag behöver vi komma tillrätta med försurnings- och övergödningsproblem, minska spridningen av miljögifter och skydda vattenlevande djur och växter. För att nå god grundvattenstatus behövs skyddsområden för större vattentäkter och geologiska formationer som är viktiga för grundvattenbildning.

Kontakt

Chef myndighetsförvaltningen

Maria Thulin
0382-152 52