Lyssna på sidan Lyssna

Gödselhantering

Lagring av stallgödsel ska ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Lagra stallgödsel i täta utrymmen så att inte yt- och grundvatten förorenas. Även regnvatten från gödselplattor, rastgårdar med mera är förorenat och måste samlas upp och lagras. Lagringsvolymen för stallgödsel ska med god marginal klara lagringsbehovet.

Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter ska ha ett lagringsutrymme som rymmer stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion på åtta månader (för nötkreatur, hästar, får eller getter) eller tio månader för övriga djruslag.

Jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter ska ha ett lagringsutrymme som rymmer stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion på sex månader (för nötkreatur, hästar, får eller getter) eller tio månader för övriga djurslag.

Stallgödselproduktion - begränsning av djurtätheten

I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket finns regler om begränsning av antalet djur på ett jordbruk. För att åkermark under längre tid inte ska gödslas med för mycket fosfor, får djurantalet på ett jordbruk med mer än 10 djurenheter inte vara större än spridningsarealen medger. Se tabellen:

Begränsning av djurtäthet

Djurslag

Djur/hektar

Kor för mjölkproduktion (även sin- och utslagskor)

1,6

Am- och dikor

2,3

Kvigor, tjurar och stutar över 1 år

4,6

Kalvar under 1 år

5,8

Får och getter

15

Suggor i produktion*

2,2

Slaktsvin**

10,5

Värphöns**

100

Unghöns**

250

Slaktkycklingar

470

Kalkoner, ankor och gäss**

140

Minkar, avelshonor

50

Hästar

3

* Suggor i produktion innefattar sinsuggor, dräktiga suggor, digivande suggor med smågrisar upp till 25 kilo och galtar.
** Avser antalet djurplatser.

Som tillgänglig spridningsareal får räknas:

 • Åkermark under eget bruk.
 • Åkermark under annans bruk. Det krävs bindande spridningskontrakt med andra jordbrukare på minst fem år.
 • Betemark utanför åker. Högst 50 % av den spridningsareal som betesdjuren kräver får vara betesmark. (Normalt accepteras 30 %, vilket motsvarar gödselproduktion under en fyramånders betesperiod.)

Gödsel kan även tas om hand på annat miljömässigt godtagbart sätt, till exempel kan höstgödsel lämnas till kompostanläggning. Diskutera gärna saken med miljö- och byggenheten.

Höst- och vintergrön mark - andel och grödor

I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket finns regler för den andel höst- och vintergrön åkermark som krävs på jordbruksföretag med mer än fam hektar, i Jönköpings län krävs minst 60 %. Följande grödor räknas som höst- eller vintergröna: vall och vallinsådd, höstoljeväxter, höstsådd, bevuxen EU-träda, obearbetad stubb efter spannmål och oljeväxter, betor, morötter, rödbetor (ej potatis), flerårig frukt- och bärodlingar, energiskog samt fånggrödor.

Höst- och vintergrön mark - tidpunkter för sådd och brytning

I bestämmelserna om miljötillsyn i jordbruket finns även regler för den andel höst- och vintergröna grödorna tidigast får brytas eller senaste sås. I Jönköpings län gäller följande:

 • Fleråriga grödor, obearbetad stubb och fånggrödor sådda före 31 juli får brytas tidigast den 20 oktober.
 • Fånggröda och höstsådda grödor ska sås senast den 15 oktober. Fånggrödan får brytas tidigast nästa vår.
 • Vallar, bevuxen träda och fånggröda med mer än 25 % baljväxtr (marktäckning, inte utsädesmängd) får brytas tidigast nästa vår.

Lagring och spridning av stallgödsel inom samlad bebyggelse

Vid lagring av stallgödsel inom område med detaljplan eller i övrigt samlad bebyggelse, ska den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning, anmäla det till tillstånd- och myndighetsnämnden. Med samlad bebyggelse menas bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. Kontakta miljö- och byggförvaltningen om gödsellagring inom tätort. Vid spridning av stallgödsel, slam eller annan orenlighet gäller att

 • Tidpunkten för spridningen ska anpassas till sådan väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter,
 • Nedbrukning ska ske inom fyra timmar efter spridningen. Spridning i växande gröda ska jämställas med nedbrukning,
 • Spridning får inte ske närmare än tio meter, om topgrafin så tillåter, från sjö eller annat vattendrag.

Fastgödsel får även lagras i en så kallad stuka på den åkermark där gödseln ska spridas under förutsättning att:

 • Gödseln är staplingsbara över 1,5 meter (det vill säga >25 % torrhalt).
 • Lagringsplatsen ska flyttas inom fältet vid återkommande lagrign på samma fält.
 • Utläggning ska ske utan att markskador uppkommer.
 • Lagringsplatsen ska väljas så att minsta möjliga utlakning eller ytavrinning sker.
 • Jordarten på lagringsplatsen bör vara av sådan karaktär att den förhindrar snabb genomrinnning genom markprofilen.
 • Utspridning av gödsel i stuka bör ske inom ett år efter uppläggning.

Anmälan

Den som avser att anlägga en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område ska anmäla detta till miljö- och byggenheten.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se