Vad är våld?

Vad är våld?

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. För att till fullo förstå vad våld i nära relationer och dess specifika uttryck innebär är det därför av stor vikt att ha en förståelse för det sammanhang, både det individuella och det samhälleliga, som övergreppen begås inom. Här ges några exempel på våld:

Fysiskt våld

I en nära relation kan det fysiska våldet ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, biter, bränner, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen. Förövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av kroppen så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, som frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen.

Sexualiserat våld

Ibland utövas det sexuella våldet i samband med ett misshandelstillfälle. Gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex riskerar då att bli oklara för den våldsutsatta som tvingas vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande. Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana, inklusive våldtäkt, eller att bevittna olika former av sexuella handlingar samt könsstympning. Offret kan också fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte mot sin vilja. Den utsatte kan tvingas se på pornografi.

Psykiskt våld

Olika former av social isolering, verbala kränkningar som hån, glåpord, direkta eller indirekta hot, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld i nära relationer.

Det psykiska våldets nedbrytande konsekvenser i kombination med att förövaren växlar utövandet av våld med ömhet och kärlek gör det oförutsägbart. Det blir därmed väldigt svårt att värja sig emot. Växlingen mellan våld och värme leder ofta till att den utsattas känslomässiga band till förövaren stärks medan självförtroendet och självkänslan påverkas negativt, något som gör det svårare att ta sig ur relationen.

Ekonomiskt våld

Det kan handla om att vägra någon tillgång till sin egen ekonomi, samt bli kontrollerad av inköp. Man kan tvinga den utsatte i beroendeställning och att den får be om pengar. Man kan bli fråntagen sitt bankomatkort, inte ha någon insyn i den gemensamma ekonomin. Förövaren kan också kontrollera ekonomin och materiella tillgångar med avsikt att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och göra det svårare att lämna relationen. Det kan visa sig på så vis att den utsatte försätts i skuld hos kronofogden och därmed har svårare att hyra lägenhet eller teckna egna avtal. Det kan vara så att lån tas i den utsattes namn, eller att den utsatte ej vågar att vägra skriva under lånepapper.

Materiellt våld

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet. Förövaren kan slå i dörrar och väggar på ett sätt som skrämmande och/eller kränkande. Den utsatta personen kan också tvingas att själv förstöra ägodelar av är av särskild betydelse. Det kan vara brev, kläder, fotografier, det vill säga sådant som har affektionsvärde för den utsatte.

Latent våld

Det förekommer stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad. Som kan visa sig genom kroppspråket, på stämningen i hemmet. Man känner hur luften ”dallrar” av något outtalat. Det skapar stor otrygghet och rädsla, samt stress hos den utsatte. Även om fysiska våldshandlingar sällan inträffar kan våldet vara ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet.

Försummelse

Kan exempelvis bestå i att den utsatte inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Den utsatte kan förvägras hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin.

Hedersrelaterat våld

Då man inte får bestämma över sin kropp, sexualitet eller liv så som att studera vidare, vem man ska gifta sig med. Vid hedersrelaterat våld är det alltid mer än en person som är förövaren. Här kan en hel släkt vara förövare, även syskon till den utsatte.

Kontakt

Socialförvaltningen
Villagatan 12
576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.seFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.