Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänst

Så här söker du hjälp

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.Vård och omsorg i form av hemtjänst är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om hemtjänst görs till biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om flera av de olika insatserna. Kontakta biståndshandläggare.

Vem har rätt till hemtjänst?

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Serviceinsatser och personlig omvårdnad

Omfattningen av serviceinsatsen grundas på en bedömning av den enskildes behov vid varje tillfälle, och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Insatserna utformas i samråd med brukaren och bygger på respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt.

Avgifter inom äldreomsorgen

För hemtjänsten gäller en nivåtaxa, där även omvårdnadsinsatser är avgiftsbelagda, enligt beslut i kommunfullmäktige. Hemtjänstbeslut gäller för olika service- och omvårdnadsinsatser, och avgiftsnivån sätts efter en bedömning av hur lång tid som insatserna genomsnittligt bedöms ta. Hemtjänstavgiften beräknas enligt lagstadgade regler om maxtaxa i äldreomsorgen, och högsta avgift är 1 879 kronor.
I särskilt boende (vårdboende och gruppboende) tas en vårdavgift ut enligt nivå 3, som är den högsta nivån.

Du kan själv välja hemtjänstutförare.

Trygghetslarm

Kommunen tillhandahåller, mot viss avgift, trygghetslarm till boende ute i kommunen. Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Du kan med en knapptryckning få kontakt med hemtjänsten. Avgiften för trygghetslarm är 210 kronor per månad. Om du bor i särskilt boende ingår trygghetslarm. Centraler för mottagningen av externa larm finns i Sävsjö och i Stockaryd.

Hemtjänst och nattpatrull svarar för åtgärder med anledning av larm.

Insatsen är behovsprövad och biståndsbedömning görs av biståndshandläggare.

Ledsagning

Ledsagarservice beviljas endast till personer som har ett omfattande psykiskt eller fysiskt funktionshinder och saknar socialt nätverk. Den enskilde ska vara i behov av ledsagning till läkare, sjukhus eller andra vårdinstanser eller hjälp att komma ut till sociala aktiviteter för att komma ifråga för ledsagarservice.

Ledsagarservice kan i undantagsfall beviljas till bank- och kassaservicetjänster.

Ledsagarservice kan beviljas högst 8 timmar per månad.

Avlösning i hemmet

Avlösning kan beviljas till anhöriga eller närstående som vårdar sin maka eller make i hemmet. Syftet med avlösning i hemmet är att den enskilde ska kunna känna trygghet under den tid som den anhörige eller närstående vistas utanför hemmet. Kriterier för att insatsen ska beviljas är att den enskilde har:

  • Ett fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder samt en anhörig eller närstående, som vårdar den enskilde i det gemensamma hemmet och som har ett behov av stöd och avlastning.
  • Uppenbara svårigheter att vistas ensam hemma.

Insatsen kan beviljas för högst 12 timmar per månad.

Kontakt

Biståndshandläggare, Sävsjö

Ljunga, Vallsjö, Rönngården, Ringgården och Sporren.

0382-154 28

Biståndshandläggare, Rörvik och Stockaryd

Södergården och Linden.

0382-154 32

Biståndshandläggare, Vrigstad och Sävsjö

Sävsjö Centrum, Bryggaren, Göransgården och Hästskon.

0382-154 44

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.