Hantering av personuppgifter

Läs mer om:

Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom Sävsjö kommun

Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) även kallad General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i alla EU:s medlemsstater. Dataskyddsförordningen innebär ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till data som är relaterade till dig. På denna sida kan du läsa om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är.


Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan användas för att identifiera en levande fysisk person. Typiska exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer men även uppgifter som fastighetsbeteckning, telefonnummer, bilder (om individen tydligt kan urskiljas på bilden) och ljudupptagningar kan betraktas som personuppgifter. Det är avgörande att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den nämnd eller styrelse i Sävsjö kommun som bestämmer ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter dina personuppgifter och som därmed är ansvarig för dina rättigheter som registrerad. Även andra aktörer kan behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Syftet med behandling av dina personuppgifter
Behandling av personuppgifter kan omfatta olika åtgärder som exempelvis insamling, registrering och bearbetning av personuppgifter. Sävsjö kommun behandlar personuppgifter när det krävs enligt gällande lagstiftning inom olika verksamhetsområden. All behandling av personuppgifter måste uppfylla vissa grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för specifika ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till syftet med behandlingen. Enkelt uttryckt - vi sparar bara de uppgifter vi behöver, så länge vi behöver dem eller vad lagen stadgar.

Registrerades rättigheter
De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Rättigheterna innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur personuppgifter behandlas. Du har rätt att enligt dataskyddsförordningen få upplysningar om hur dina uppgifter behandlas och du har även rätt att begära ett utdrag över dina personuppgiftsbehandlingar, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Kontakta i så fall kommunen via e-post: kommun@savsjo.se eller via brev: Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö så vidarebefordras din begäran till rätt förvaltning.

Inkomna handlingar hos kommunen blir även allmänna handlingar och bevaras hos myndigheten om inte beslut om annat fattas. En del personuppgifter som är del av allmän handling måste lämnas ut på begäran oavsett vem som begär detta. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Vi måste alltid följa lagstiftningen i de områden som den reglerar att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Tänk på att även digitala handlingar, i form av e-post eller meddelanden som kan avläsas med hjälp av tekniska hjälpmedel, blir allmänna när de inkommit till myndigheten. Det gäller också meddelande via sociala medier som exempelvis Facebook.

Skäl för behandling av personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen föreligger det sex rättsliga grunder som reglerar att behandlingen ska ske:

Samtycke innebär att den registrerade har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen. Den registrerade har rätt att ta tillbaka sitt samtycke till behandlingen. Samtycket gäller då till och med den dag som återtagandet skedde. Behandling av personuppgifter får i undantagsfall ske utan samtycke för att skydda grundläggande intressen och skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel vid sjukdom.

Den registrerade kan även ingå i ett avtal med den personuppgiftsansvarige om personuppgiftsbehandlingen.

Intresseavvägning kan påverka om den personuppgiftsansvarige ska behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke. Det kan ske om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades samt om behandlingen är nödvändig för ändamålet.

Den personuppgiftsansvarige är även rättsligt förpliktigad att följa de lagar eller regler som ålägger personuppgiftsansvarige att utföra en viss personuppgiftsbehandling även om samtycke från den registrerade inte finns. Detsamma gäller för myndighetsutövning. Den personuppgiftsansvarige måste kunna utföra sina myndighetsuppgifter eller annan uppgift av allmänt intresse.

Överklagan till tillsynsmyndighet
Om du anser att Sävsjö kommun har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss direkt. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Kommunens dataskyddsombud
Alla myndigheter och offentliga organ är enligt dataskyddsförordningen ålagda att ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att organisationen hanterar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Höglandsförbundets medlemskommuner har ett gemensamt dataskyddsombud som kan nås på mejl: info@hoglandet.se eller via telefon 0380-51 75 50. Mer information om dataskyddsombudet finns på Höglandsförbundets hemsida: www.hoglandet.selänk till annan webbplats.

Kontakt
Har du allmänna frågor kring Sävsjö kommuns hantering av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningens regler kan du kontakta Sävsjö kommun på mejl: kommun@savsjo.se.

Vid frågor som rör styrelsens eller en specifik nämnds personuppgiftsbehandling kontaktar du lämpligen styrelsens eller respektive nämnds förvaltning, via kommunens växel 0382-152 00 eller via mejl: kommun@savsjo.se.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.