Lyssna på sidan Lyssna

Bergtäkt Boda

Verksmamhetsutövare och lokalisering

Bergtäkt Boda ägs och drivs av NCC Industry AB. Organisationsnummer är 556302-3307 och VAT- nummer är SE556302330701.

Täktområdet är beläget cirka 2,8 kilometer nordöst om centrala Vrigstad. Täktens omgivning består till största del av skogsmark samt en fastighet. Täkten ligger cirka 1 kilometer från väg 31.

Koordinater för bergtäkten är Boda-Vrigstad 1:1, 6359040,466511.

Om täktverksamheten

Täkten har varit verksam sedan 1999. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering. Tillstånd för mellanlagring och återvinning av annat avfall än farligt avfall.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.
Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsynsbesök och mer information

Länsstyrelsen kommer fortlöpande bedriva tillsyn över verksamheten minst vart tredje år.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/seveso Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till verksamhetsutövare

Om du har frågor om bergtäkten kan du kontaka NCC Industry AB på telefon 020 456 000.