Lyssna på sidan Lyssna

Alackering AB

Farliga ämnen

Tabellen redogör för de farliga ämnen som förekommer inom verksamheten. Dessa ämnen omfattas av gällande krav om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt lagen (SFS 1999:381), förordningen (SFS 2015:236) samt föreskriften MSBFS 2015:8. Förutom nedanstående ämne(n) finns inga farliga ämnen i sådana mängder att gränsvärdet för den lägre nivån överskrids. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara finns till och med 2025-02-01.

Anläggningen levererar gasol för värme och process till 1 anläggning (Alackering). Sevesoanläggning i den lägre kravnivån.

Gasol

Farligt ämne

EG-nr

Maximalt lagrad mängd

Fysikalisk form

Ämneskategori

Gränsvärde

Gasol

200-827-9

52,8 ton

Tryckkondenserad gas

Petroleumprodukt

Lägre >50 ton

Högre >200 ton

Gasolens farliga egenskaper

Gasol är en brännbar gas som förvaras under tryck i en stålcistern och som vid ett utsläpp kan ge upphov till en kraftig brand eller explosion med livsfarligt höga temperaturer upp till 300 meter från utsläppet. Det kan också ske en kärlsprängning med så kallad BLEVE som kan ge livsfarlig miljö upp till 1 kilometer från utsläppsstället.

Verksamhetsbeskrivning

Alackering AB är Nordens största pulverlackerare av aluminiumprofiler. Företaget utför även bearbetning av aluminium i form av CNC-bearbetning, kapning, valsning, plåtbearbetning med mera.

Gasolanläggningen är placerad cirka 75 meter från närmaste fastighet (industribyggnad). Gasollagret fylls maximal med 52,8 ton. Gasolen levereras i flytande form till Sävsjö och lossas till gasollagret. När gasen sedan överförs till distributionsnätet förångas den genom trycksänkning och tillförsel av värme.

Omgivning

Gasolanläggningen är belägen i ett industriområde i den södra utkanten av Sävsjö i Jönköping län på Smedgatan (fastighet Fåtöljen 6). Lossning av gasol i vätskefas sker från en tankbil på särskild uppställningsplats cirka 25 meter från cisternen. Gasolen tas ut i vätskefas och leds till förångare i byggnad på området. Den förångade gasolen leds sedan via regulator ut till gasnät med ett tryck som understiger 400 kPa.

De omkringliggande verksamheter som finns inom 200 meter från gasolstationen är:

 • A-lackering AB
 • Sonelli Verktygs AB
 • Snickarlaget Norden AB
 • Läckes Måleri AB
 • ML Bildemontering AB
 • Holst Åkeri AB
 • Holst Gräv AB
 • AB Orwak
 • Anti Corr Sweden AB
 • Bromés Autoservice
 • Njudungs Energi (värmeverk)

Tillsyn

Gasolstation har tillsyn vid tre tillfällen varje vecka året runt.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och genomför dessutom fortlöpande kontroll av verksamheten minst vart tredje år. Den senaste tillsynen gjordes 2021-12-07.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.

Alackering AB:s kontaktpersoner:

Daniel Bjerhag, gasolföreståendare, 070-996 76 73
Jonathan Nyqvist, stf gasolföreståndare, 079-348 51 28
Freddy Ståhl, miljöansvarig, 070-996 76 76

MSB

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/seveso Länk till annan webbplats.

Om en olycka inträffar

Om ett tillbud eller en olycka inträffar så är bolagets rutin att räddningstjänsten ska larmas via SOS Alarm 112. Allmänheten ska hålla sig borta från anläggningen och gå inomhus, stänga dörrar fönster och ventilation. Kan man inte detta skall man söka sig bort från olyckan genom att gå från vindriktningen.

Varningssystem

Allmänheten kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig.

Kontakt

Adress:
Alackering AB
Box 142
576 23 SÄVSJÖ

Kontakt uppgifter:
Ola Bjelevik VD
Telefon:070-398 96 14
Hjärtlandavägen 24
576 33 SÄVSJÖ

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Tillförordnad ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55