Lyssna på sidan Lyssna

Förhandsbesked och strandskyddsdispens


Förhandsbesked och strandskyddsdispens

Handlingar som bör medfölja ansökan:

  • En översiktlig karta så att området lätt kan lokaliseras skala 10 000
  • Karta i skala 1:2000–1:4000 där området där förhandsbeskedet söks/strandskyddet ska upphävas tydligt markerats. Skallinje och nordpil skall anges på kartan.
  • Foton över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen


 

Omkring vattendrag och sjöar gäller generellt skydd på 100 meter på båda sidor om strandlinjen. Skyddet har har två syften. Dels är det för att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet och dels för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom detta område får ingen byggnation ske eller andra åtgärder som kan avhålla allmänheten från att vara i området. Det finns dock, i enstaka fall, särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet.

 

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83