Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter

Hygieniska verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta behöver anmäla sig till myndighetsnämnden innan verksamheten startar. Detta gäller även bassängbad, solarium och förskolor samt skolverksamhet upp till gymnasienivå.

Anmälningsplikten gäller idag för följande verksamheter:

 • Skola, förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
 • Tatuering och piercing.
 • Akupunktur och fotvård.
 • Bassängbad och solarium.
 • Djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Anmälan ska vara skriftlig och måste göras till myndighetsnämden senast sex veckor innan verksamheten startar.

En väl inredd lokal, god hygien, en fungerande egenkontroll samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta. Genom att du anmäler din verksamhet får myndighetsnämnden, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Avgift

Myndighetsnämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn enligt Höglandstaxan inom miljöbalkens område som är fastställd av kommunfullmäktige. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift.
Exempel på verksamheter som har tillsyn, men som inte är anmälningspliktiga:

 • Campinganläggning
 • Idrottsanläggning
 • Hotell och pensionat
 • Vandrarhem
 • Frisör
 • Gymanläggning
 • Hudvård
 • Massage
 • Nagelbyggnad
 • Sjukgymnastik
 • Strandbad
 • Vårdlokaler

Om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas eller inte så bör du ta kontakt med myndighetsförvaltningen.

Bassängbad

Till bässängbad räknas bland annat simhallar, bubbelpooler och badtunnor som är öppna för allmänheten eller som används av många människor.

Att driva bassängbad är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och innan verksamheten startar ska en anmälan skickas till miljö- och byggenheten. Enheten kontrollerar verksamhetens rutiner för att säkerställa badvattenets kvalitét.

Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om bassängbad med riktvärden för mikrobiolgiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén.

Hygienisk behandling

Med hygienisk behandling menas exempelvis frisörverksamhet, massage, hudvård, manikyr, akupunktur, tatuering och fotvård. Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta råd tar upp rengöringsrutiner för redskap, rutiner för att säkra en god hygien samt vad som bör ingå i egenkontrollen för verksamheten.

Om man vill starta en verksamhet som erbjuder behandlingar där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, måste man först göra en anmälan till miljö- och byggenheten. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om verksamheten, ritningar och tekniska beskrivningar så att myndighetsnämnden kan bedöma föreslagen lokal. Blanketten ska inlämnas sex veckor innan lokalen tas i bruk. Om lokalen tas i bruk innan man gjort anmälan får man betala en miljösanktionsavgift.

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler ska skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Den som driver verksamheten och den som äger lokalerna ska arbeta för att upprätthålla en god inomhusmiljö samt ha rutiner för att motverka risker i verksamheten. Myndighetsförvaltningen gör tillsynsbesök av offentliga lokaler.

Skolor och förskolor

Enligt miljöbalken är det anmälningsplikt att starta och driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola och resurscenter. Vid anmälan ska en ritning över lokalen bifogas och en kontroll görs för att se om lokalen är anpassad för verksamheten. Myndighetsförvaltningen gör tillsynsbesök. 

Solarium

Innan man börjar driva solarier som är öppna för allmänheten ska en anmälan skickas till miljö- och byggenheten. Solarieverksamheten ska följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Anmälningsblanketten ska lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas.

Strandbad

Under sommarmånaderna tar myndighetsförvaltningen bakteriologiska badvattenprover på en rad badplatser i kommunen. Provtagningarna utförs enligt föreskrifter från Naturvårdsverket och de krav som EU-direktivet ställer. Prover tas en gång i månaden under badsäsongen.

Djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Man måste söka tillstånd hos myndighetsförvaltningen Innan man får hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, giftorm eller annan orm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Även djur av andra som professionellt omhändertas, till exempel hundar på hundpensionat och hunddagis samt övriga djur som inte är sällskapsdjur som kan medföra störningar på hälsoskyddsområdet ska ansöka om tillstånd hos miljö- och byggenheten.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen
Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Amanda Gustavsson
0382 - 152 83



Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.